Ochrana osobných údajov

Ochrana užívateľských dát AL-KO

Nasledujúce zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na vaše používanie webovej stránky www.alko-garden.sk (ďalej len "webová stránka").


Na ochranu osobných údajov kladieme veľký dôraz. Zhromažďovanie a spracovanie vašich osobných údajov sa vykonáva v súlade s platnými predpismi o ochrane údajov, najmä so všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov (GDPR). Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame, aby sme vám mohli ponúknuť služby vyššie uvedeného portálu. Toto vyhlásenie opisuje, ako a na aký účel sa vaše údaje zhromažďujú a používajú a aké máte možnosti týkajúce sa vašich osobných údajov.

Používaním tejto stránky súhlasíte so zhromažďovaním, používaním a prenosom vašich informácií v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.


1. Zodpovedný správca

Zodpovedným prevádzkovateľom za zhromažďovanie, spracovanie a používanie vašich osobných údajov v zmysle GDPR je:

AL-KO Geräte GmbH
Peter Kaltenstadler, Sergio Tomaciello
Ichenhauser Straße 14
89359 Kötz

Ak nesúhlasíte s tým, aby sme vaše údaje zhromažďovali, spracovávali a používali v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov ako celkom alebo s ich jednotlivými ustanoveniami, môžete svoju námietku adresovať vyššie uvedenému zodpovednému prevádzkovateľovi. Tieto zásady ochrany osobných údajov si môžete kedykoľvek uložiť a vytlačiť.


2. Všeobecné používanie webovej stránky

2.1 Prístupové údaje

Keď používate túto webovú lokalitu, zhromažďujeme o vás údaje. Automaticky získavame informácie o vašom používateľskom správaní a vašej interakcii s nami a registrujeme údaje o vašom počítači alebo mobilnom zariadení. Zhromažďujeme, ukladáme a používame údaje o každom prístupe k našim online ponukám (tzv. súbory denníka servera). Prístupové údaje zahŕňajú názov a URL načítaného súboru, dátum a čas načítania, množstvo prenesených údajov, správu o úspešnom načítaní (kód odpovede HTTP), typ a verziu prehliadača, operačný systém, odkaz na URL (t. j. predtým navštívenú stránku), IP adresu a poskytovateľa internetových služieb, ktorý sa naň pýtal.


Tieto  údaje používame bez priradenia k vašej osobe alebo iného profilovania na štatistické vyhodnotenie s cieľom zabezpečiť prevádzku, bezpečnosť a optimalizáciu našej online ponuky, ale aj na anonymné zaznamenávanie počtu návštevníkov našej webovej stránky (návštevnosť) a rozsahu a charakteru používania našej webovej stránky a služieb, ako aj na fakturačné účely, na meranie počtu kliknutí prijatých od spolupracujúcich partnerov. Na základe týchto informácií môžeme poskytovať personalizovaný a lokalizovaný obsah, analyzovať návštevnosť, vyhľadávať chyby a zlepšovať naše služby. Vyhradzujeme si právo spätne preskúmať údaje zo záznamov, ak existuje oprávnené podozrenie z nezákonného používania na základe konkrétnych dôkazov. IP adresy ukladáme do protokolových súborov na obmedzený čas, ak je to potrebné na bezpečnostné účely alebo na poskytnutie alebo vyúčtovanie služby, napríklad keď využijete niektorú z našich ponúk. Po dokončení procesu objednávky alebo prijatí platby IP adresu vymažeme, ak už nie je potrebná na bezpečnostné účely. IP adresy ukladáme aj vtedy, keď máme konkrétne podozrenie na trestný čin v súvislosti s používaním našej webovej lokality. Okrem toho ukladáme ako súčasť vášho účtu dátum vašej poslednej návštevy (napr. pri registrácii, prihlásení, kliknutí na odkazy atď.).


2.2 Emailový kontakt

Ak sa s nami spojíte (napr. prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu), vaše údaje uložíme na účely spracovania vašej žiadosti a pre prípad, že sa vyskytnú ďalšie otázky. Ďalšie osobné údaje ukladáme a používame len vtedy, ak s tým súhlasíte alebo ak to zákon umožňuje bez osobitného súhlasu.


2.3 Google Analytics

Používame službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. ("Google"). Služba Google Analytics používa takzvané "cookies", textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a ktoré umožňujú analýzu webových stránok, ktoré používate. Informácie o používaní tejto webovej lokality návštevníkmi sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú.

Ak je však na tejto webovej stránke aktivovaná funkcia anonymity IP, spoločnosť Google vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore vopred skráti. Iba vo výnimočných prípadoch bude celá IP adresa odoslaná na server spoločnosti Google v USA a tam skrátená. Na tejto webovej stránke je aktívna funkcia anonymity IP. Spoločnosť Google bude v našom mene používať tieto informácie na vyhodnocovanie vášho používania webovej lokality, na zostavovanie správ o činnosti webovej lokality a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa používania webovej lokality a internetu.

Adresa IP zprostředkovaná vaším prohlížečem nebude v rámci služby Google Analytics spojována s jinými daty společnosti Google. Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme však, že pokud to uděláte, možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu.

Okrem toho môžete spoločnosti Google zabrániť v zhromažďovaní údajov generovaných súborom cookie a vo vašom používaní webovej lokality (vrátane vašej IP adresy), ako aj zabrániť spoločnosti Google v spracovaní týchto údajov, a to tak, že si stiahnete doplnok prehliadača dostupný na tomto odkaze a nainštalujete ho: www.tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Ako alternatívu k doplnku prehliadača alebo v prehliadačoch na mobilných zariadeniach môžete kliknutím na nasledujúci odkaz nastaviť súbor cookie, ktorý zabráni službe Google Analytics v budúcnosti zhromažďovať údaje na tejto webovej lokalite (tento súbor cookie funguje len v tomto prehliadači a len pre túto doménu. Ak chcete odstrániť súbor cookie vo svojom prehliadači, musíte znovu kliknúť na tento odkaz).


2.4 Právne podklady a doba uloženia

Právnym základom pre spracovanie údajov podľa predchádzajúcich bodov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Cieľom spracovania údajov je najmä zabezpečiť prevádzku a bezpečnosť webovej stránky, preskúmať, ako návštevníci používajú webovú stránku, a zjednodušiť jej používanie.

Ak nie je výslovne uvedené inak, osobné údaje uchovávame len tak dlho, ako je to potrebné na splnenie sledovaných cieľov.


3 Vaše práva ako osoby, ktorej sa spracovávania dát týka

Podľa platných právnych predpisov máte rôzne práva týkajúce sa vašich osobných údajov. Ak si želáte uplatniť tieto práva, pošlite svoju žiadosť e-mailom alebo poštou s jasnou identifikáciou na adresu uvedenú v bode 1.

Nižšie je uvedený súhrn vašich práv.


3.1 Právo na potvrdenie a informácie

Máte právo kedykoľvek od nás dostať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. V takom prípade máte právo od nás bezplatne požadovať informácie o osobných údajoch, ktoré o vás uchovávame, spolu s kópiou týchto údajov. Okrem toho máte právo na tieto informácie:


1. účely spracovania;

2. kategórie spracúvaných osobných údajov;

3. príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo sú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcom v tretích krajinách alebo medzinárodným organizáciám;

4. ak je to možné, plánované trvanie uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritériá na určenie tohto trvania;

5. právo na opravu alebo vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, alebo na obmedzenie spracúvania zo strany zodpovedného spracovateľa, alebo právo namietať proti takémuto spracúvaniu;

6. právo odvolať sa na dozorný orgán;

7. ak ste osobné údaje neposkytli vy, všetky dostupné informácie o zdroji týchto údajov;

8. existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania v súlade s článkom 22 ods. 1 a 4 GDPR a - aspoň v týchto prípadoch - zmysluplné informácie o použitej logike a rozsahu a zamýšľanom vplyve takéhoto spracúvania vo vzťahu k vašej osobe.

Jsou-li osobní údaje předávány třetí zemi nebo mezinárodní organizaci, máte právo být v souvislosti s převodem informováni o příslušných zárukách podle článku 46 GDPR .


3.2 Právo na opravu

Máte právo požiadať o okamžitú opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Vzhľadom na tieto účely máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom dodatočného vyhlásenia.


3.3 Právo na vymazanie ("právo byť zabudnutý")

Máte právo požiadať nás o bezodkladné vymazanie vašich osobných údajov a my sme povinní vaše osobné údaje okamžite vymazať, ak je splnený jeden z nasledujúcich dôvodov:

1. Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované.

2. Odvoláte svoj súhlas, na ktorom bolo založené spracovanie v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo článkom 9 ods. 2 písm. a) GDPR, a neexistuje žiadny iný právny základ pre ďalšie spracovanie.

3. Namietate proti spracúvaniu v súlade s článkom 21 ods. 1 GDPR a neexistujú žiadne prevažujúce dôvody na spracúvanie alebo namietate proti spracúvaniu v súlade s článkom 21 ods. 2 GDPR.

4. Osobné údaje boli spracované nezákonne.

5. Vymazanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti podľa práva Únie alebo členského štátu, ktoré sa na nás vzťahuje.

6. Osobné údaje boli zhromaždené na základe služieb poskytovaných informačnou spoločnosťou podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

Ak sme zverejnili osobné údaje a sme povinní ich vymazať, prijmeme všetky vhodné opatrenia vrátane technických prostriedkov, pričom zohľadníme dostupnú technológiu a náklady na realizáciu, aby sme informovali prevádzkovateľov údajov, ktorí spracúvajú osobné údaje, že ste požiadali o odstránenie akýchkoľvek odkazov na takéto osobné údaje alebo kópií či replikácií takýchto osobných údajov.


3.4 Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požiadať nás o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, ak platí niektorá z nasledujúcich podmienok:

1. správnosť vašich osobných údajov napadnete, a to na obdobie, ktoré nám umožní overiť presnosť vašich osobných údajov,

2. spracúvanie je nezákonné a vy ste odmietli vymazať osobné údaje a namiesto toho ste požiadali o obmedzenie používania osobných údajov;

3. osobné údaje už nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo

4. namietate proti spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR, kým sa nerozhodne, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad vašimi.


3.5 Právo na prenos údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje inému úradníkovi pre ochranu údajov bez toho, aby sme vás obmedzili, za predpokladu, že

1. spracúvanie je založené na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a

2. spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Pri uplatňovaní svojho práva na prenos údajov podľa odseku 1 máte právo na priamy prenos osobných údajov inému úradníkovi pre ochranu údajov, ak je to technicky možné.


3.6 Právo na námietku

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie; to platí aj pre profilovanie založené na týchto ustanoveniach. Osobné údaje už nespracúvame, ak nemôžeme preukázať závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracúvanie slúži na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak spracúvame osobné údaje na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely takejto reklamy; to platí aj pre profilovanie, ak je spojené s takouto priamou reklamou.

Z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 GDPR, ak je spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme.

3.7 Automatizované rozhodnutia vrátane profilovania

Máte právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, ktoré vás vystavuje právnym účinkom alebo vás podobne významne poškodzuje.


3.8 Právo na odvolanie súhlasu so zákonnou ochranou osobných údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.


3.9 Právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu

Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je nezákonné, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte, v ktorom máte bydlisko, pracujete alebo v ktorom dochádza k údajnému porušeniu.

4. Zabezpečenie údajov

Vyvíjame maximálne úsilie na zaistenie bezpečnosti vašich údajov v rámci platných zákonov o ochrane údajov a technických možností.

Vaše osobné údaje budeme prenášať v zašifrovanej forme. To sa týka vašich objednávok a tiež prihlásení zákazníkov. Používame šifrovací systém SSL (Secure Socket Layer), ale upozorňujeme, že prenos údajov cez internet (napríklad pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné nedostatky. Dokonalá ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Na ochranu vašich údajov prijímame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, ktoré vždy zodpovedajú najnovším poznatkom. Taktiež nezaručujeme, že naša ponuka bude nepretržite dostupná; poruchy, prerušenia alebo nesprávne fungovanie nemožno vylúčiť. Servery, ktoré používame, sú pravidelne starostlivo zabezpečované.


5. Automatizované rozhodovanie

K automatizovanému rozhodovaniu, založenému na zhromaždených osobných údajoch, nedochádza.


6. Prenos údajov tretím stranám, žiadny prenos údajov do krajín mimo Európskej únie

Vaše osobné údaje používame zásadne len v rámci našej spoločnosti.

Ak sa na plnení objednávok podieľajú tretie strany (napríklad poskytovatelia logistických služieb), tieto strany dostanú osobné údaje len v rozsahu potrebnom na zabezpečenie primeraného plnenia.

V prípade, že prenesieme určitú časť spracovania údajov ("zmluvné spracovanie"), zmluvne zaväzujeme zmluvných spracovateľov, aby používali osobné údaje len v súlade s požiadavkami zákonov o ochrane údajov a zabezpečili ochranu práv dotknutej osoby.

Okrem prípadov uvedených v tomto vyhlásení v časti 2.3 sa žiadne údaje neposkytujú agentúram ani osobám mimo EÚ a ani sa to neplánuje.


7. Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa ochrany údajov, obráťte sa na nášho úradníka pre ochranu údajov:

AL-KO Geräte GmbH
Datenschutzbeauftragter
Ichenhauser Straße 14
89359 Kötz
datenschutz@alko-garten.de


8. Webová analýza pomocou služby Google Analytics

Táto webová stránka používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. ("Google"). Služba Google Analytics používa takzvané "cookies", textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a ktoré umožňujú analyzovať webové stránky, ktoré používate. Informácie o vašom používaní webovej lokality, ktoré generuje súbor cookie, sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Ak je však na tejto webovej stránke aktivovaná funkcia anonymity IP, spoločnosť Google vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore vopred skráti. Iba vo výnimočných prípadoch bude celá IP adresa odoslaná na server spoločnosti Google v USA a tam skrátená. Spoločnosť Google použije tieto informácie v mene prevádzkovateľa tejto webovej lokality na vyhodnotenie vášho používania webovej lokality, na zostavenie správ o činnosti webovej lokality a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webovej lokality a internetu. IP adresa poskytnutá vaším prehliadačom nebude v službe Google Analytics spojená s inými údajmi spoločnosti Google. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru prehliadača; upozorňujeme však, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Okrem toho môžete spoločnosti Google zabrániť v zhromažďovaní údajov generovaných súborom cookie a vo vašom používaní webovej lokality (vrátane vašej IP adresy), ako aj zabrániť spoločnosti Google v spracovaní týchto údajov stiahnutím dostupného doplnku prehliadača na nasledujúcom odkaze a jeho inštaláciou: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Zaznamenávaniu pomocou služby Google Analytics môžete zabrániť kliknutím na nasledujúce prepojenie. Pri návšteve tejto webovej lokality sa nastaví súbor cookie, ktorý zabráni budúcemu zaznamenávaniu vašich údajov.

Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete v podmienkach používania služby Google Analytics alebo v prehľade služby Google Analytics. Upozorňujeme, že na tejto webovej lokalite bola služba Google Analytics rozšírená o kód "gat._anonymizeIp ()", aby sa zabezpečilo anonymné zhromažďovanie IP adries (tzv. maskovanie IP).

9. Používanie remarketingu Google

Táto webová stránka využíva funkciu remarketingu spoločnosti Google Inc. Táto funkcia sa používa na zobrazovanie reklám návštevníkom webovej stránky na základe ich preferencií v rámci reklamnej siete Google. V prehliadači návštevníka webovej stránky sa uloží takzvaný súbor cookie, ktorý umožňuje rozpoznať návštevníka pri vyvolaní webových stránok patriacich do reklamnej siete Google. Na týchto stránkach sa návštevníkovi môžu zobrazovať reklamy súvisiace s obsahom, ktorý si návštevník predtým pozrel na webovej lokalite, a ktoré využívajú funkciu remarketingu spoločnosti Google. Podľa spoločnosti Google v tomto prípade nezhromažďuje žiadne osobné údaje. Ak si však remarketingovú funkciu spoločnosti Google neprajete používať, môžete ju kedykoľvek deaktivovať vykonaním príslušných nastavení na stránke http://www.google.com/settings/ads. Používanie súborov cookie na záujmovo orientovanú reklamu môžete prípadne zakázať prostredníctvom iniciatívy Advertising Network Initiative podľa pokynov na adrese www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

10. Google Adwords

Naša webová stránka používa sledovanie konverzií Google. Ak ste na našu webovú lokalitu vstúpili prostredníctvom reklamy poskytovanej spoločnosťou Google, Google AdWords nastaví vo vašom počítači súbor cookie. Súbor cookie na sledovanie konverzií sa aktivuje, keď používateľ klikne na reklamu zobrazenú spoločnosťou Google. Platnosť týchto súborov cookie vyprší po 30 dňoch a nepoužívajú sa na osobnú identifikáciu. Ak používateľ navštívi určitú stránku na našej webovej lokalite a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, my a spoločnosť Google môžeme určiť, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku. Každý zákazník služby Google AdWords dostane iný súbor cookie. Súbory cookie nie je možné následne sledovať prostredníctvom webových stránok inzerentov AdWords. Informácie zozbierané pomocou súboru cookie konverzie sa používajú na vytváranie štatistík konverzií pre inzerentov AdWords, ktorí sa rozhodli pre meranie konverzií. Zákazníci sa dozvedia celkový počet používateľov, ktorí klikli na reklamu a boli presmerovaní na stránku so značkou merania konverzie. Nezískavajú však osobné údaje o používateľoch.

Ak sa nechcete zúčastniť na procese merania, môžete odmietnuť požadované nastavenia súborov cookie - napríklad prostredníctvom nastavení prehliadača, ktoré všeobecne zakazujú automatické nastavenia súborov cookie, alebo nastavením prehliadača na blokovanie súborov cookie z domény "googleleadservices.com".

Upozorňujeme, že ak nechcete zaznamenávať údaje o meraní, nemôžete odstrániť súbory cookie s možnosťou odhlásenia. Ak ste vymazali všetky súbory cookie vo svojom prehliadači, musíte znova nastaviť príslušný súbor cookie na odmietnutie.


11. Zásady spracovania osobných údajov pre použitie služby YouTube

Naša webová lokalita využíva pluginy zo stránky YouTube, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google. Webovú lokalitu prevádzkuje spoločnosť YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ak navštívite niektorú z našich webových stránok vybavených pluginmi YouTube, budete pripojení k serverom YouTube. Týmto spôsobom sa server YouTube dozvie, ktoré z našich stránok ste navštívili. Ak ste prihlásení do svojho konta YouTube, umožňujete YouTube priradiť vaše správanie pri surfovaní priamo k vášmu osobnému profilu. Môžete tomu predísť tak, že sa odhlásite zo svojho konta YouTube. Viac informácií o tom, ako sa zaobchádza s údajmi používateľov, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti YouTube na adrese www.google.com/intl/de/policies/privacy.


12. Používanie sociálnych pluginov z Facebooku a Google+

Naša webová stránka používa takzvané sociálne pluginy (ďalej len "pluginy") sociálnych sietí Facebook a Google+. Tieto služby ponúkajú spoločnosti Facebook Inc. a Google Inc. ("poskytovatelia"). Facebook prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Facebook"). Google+ prevádzkuje spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Prehľad pluginov a ich funkcií nájdete na stránke www.developers.facebook.com/plugins alebo www.developers.google.com/+/plugins.

Ak navštívite jednu z našich stránok, ktorá obsahuje takýto doplnok, váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi spoločnosti Google alebo Facebook. Obsah pluginu prenáša príslušný poskytovateľ priamo do vášho prehliadača a integruje ho do stránky. Integráciou pluginov získavajú poskytovatelia informácie o tom, že váš prehliadač vyvolal príslušné stránky našej webovej lokality, aj keď nemáte profil alebo nie ste práve prihlásený do príslušnej sociálnej siete. Tieto informácie (vrátane vašej IP adresy) prenáša váš prehliadač priamo na server príslušného poskytovateľa v USA a ukladá ich tam.

Ak ste prihlásení do niektorej zo sociálnych sietí, poskytovatelia môžu vašu návštevu našej webovej stránky priamo prepojiť s vaším profilom na Facebooku alebo Google+. Pri interakcii s pluginmi, napríklad kliknutím na tlačidlo "To sa mi páči" alebo "+1", sa príslušné informácie prenášajú priamo na server poskytovateľa a tam sa ukladajú. Informácie sa zverejnia aj na sociálnej sieti, kde sa zobrazia aj vaše kontakty.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov poskytovateľom, ako aj vaše práva v tejto súvislosti a nastavenie možností ochrany osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook: www.facebook.com/policy.php

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google: www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Ak nechcete, aby spoločnosť Google alebo Facebook priamo spájala údaje zhromaždené prostredníctvom našej webovej stránky s vaším profilom na príslušnej sociálnej sieti, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky odhlásiť z príslušnej siete. Načítaniu doplnkov a doplnkov prehliadača môžete úplne zabrániť, napr. doplnkom Facebooku pomocou nástroja "Facebook Blocker" (webgraph.com/resources/facebookblocker).


13. Použitie remarketingu v službe Facebook

Táto webová lokalita využíva funkciu remarketingu "custom audiences" spoločnosti Facebook Inc. ("Facebook"). Táto funkcia sa používa na zobrazovanie záujmových reklám návštevníkom tejto webovej stránky ("Facebook Ads") počas ich návštevy sociálnej siete Facebook. Na tento účel bol na tejto webovej stránke implementovaný remarketingový tag spoločnosti Facebook. Táto značka vytvorí priame spojenie so servermi Facebooku pri návšteve webovej lokality. Informácie o tom, že ste navštívili túto stránku, sa pritom prenesú na server spoločnosti Facebook a spoločnosť Facebook ich následne priradí k vášmu osobnému používateľskému kontu na Facebooku. Viac informácií o zhromažďovaní a používaní údajov spoločnosťou Facebook, ako aj o vašich právach a možnostiach ochrany súkromia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook na adrese www.facebook.com/about/privacy.

Prípadne môžete remarketingovú funkciu "custom audiences" deaktivovať na adrese www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. Na tento účel musíte byť prihlásení na Facebooku.


14. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Klarna

Používanie osobných údajov pri výbere spoločnosti Klarna na uskutočnenie platby:

Ak ste sa rozhodli uskutočniť platbu prostredníctvom služby Klarna, súhlasíte s tým, že budeme zhromažďovať osobné údaje, ako sú: meno, adresa, dátum narodenia, pohlavie, e-mailová adresa, IP adresa, telefónne číslo a údaje potrebné na úhradu nákupu na faktúre súvisiacej s objednávkou, napríklad tovar, číslo položky, fakturovaná suma a percento sadzby dane, a tieto údaje potom odovzdáme spoločnosti Klarna. Dôvodom prenosu týchto informácií je umožniť spoločnosti Klarna zostaviť a vystaviť faktúru, ktorú ste si vyžiadali, a vykonať kontrolu totožnosti a úverovej spoľahlivosti s cieľom spracovať váš nákup.

Podľa spolkového zákona o ochrane údajov má spoločnosť Klarna oprávnený záujem na prenose osobných údajov kupujúceho a potrebuje ich na získanie informácií od úverových referenčných agentúr na účely kontroly totožnosti a úverovej spoľahlivosti. V Nemecku to môžu byť tieto úverové referenčné agentúry:

| Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden
| CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München
| Creditreform Bremen Dahlke KG, Contrescarpe 17, 28203 Bremen
| infoscore Consumer Data GmbH, Carl-Bertelsmann-Straße 270, 33311 Gütersloh

Okrem kontroly adresy spoločnosť Klarna zhromažďuje a využíva aj informácie o predchádzajúcom platobnom správaní kupujúceho, ako aj o pravdepodobnosti takéhoto správania v budúcnosti, aby mohla prijímať rozhodnutia o odôvodnení, realizácii alebo ukončení zmluvného vzťahu. Výpočet tohto skóre spoločnosťou Klarna je založený na vedecky uznávanom matematickom a štatistickom postupe. Na tento účel spoločnosť Klarna používa okrem iného údaje o vašej adrese. Ak tento výpočet ukáže, že podmienky vašej úverovej bonity nie sú splnené, spoločnosť Klarna vás bude okamžite informovať.

Odvolanie používania osobných údajov voči spoločnosti Klarna

1. Svoj súhlas s používaním vašich osobných údajov spoločnosťou Klarna môžete kedykoľvek odvolať. Spoločnosť Klarna však môže mať aj naďalej právo spracúvať, používať a prenášať osobné údaje, ak je to potrebné na zmluvné zúčtovanie platieb prostredníctvom služieb spoločnosti Klarna, ak to vyžaduje zákon alebo ak to vyžaduje súd alebo úrady.

2. Samozrejme, vždy môžete získať informácie o osobných údajoch uložených spoločnosťou Klarna. Toto právo vám zaručuje federálny zákon o ochrane údajov. Ak si to ako kupujúci želáte alebo ak si želáte, aby vás spoločnosť Klarna informovala o zmenách vašich uložených údajov, môžete sa obrátiť na datenschutz@klarna.de.


15. Používanie aplikácie WhatsApp

Naša webová stránka odkazuje na službu "WhatsApp", aby ste mohli kontaktovať servisný tím spoločnosti AL-KO. Externá aplikácia WhatsApp sa pritom otvorí ručne alebo jedným kliknutím na odkaz. Spoločnosť WhatsApp prevádzkuje spoločnosť WhatsApp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Ak používate aplikáciu WhatsApp, vaše údaje sa prenesú do aplikácie WhatsApp. Ak používate aplikáciu WhatsApp, súhlasíte s podmienkami používania a zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti WhatsApp na adrese www.whatsapp.com/legal.

16. Informačný text pre online upozornenie na ochranu osobných údajov reklamného partnera pre predaj spoločnosti Sovendus (ponuky poukazov)

Ponuky kupónov od spoločnosti Sovendus GmbH: Vyberáme ponuky kupónov, ktoré vás aktuálne zaujímajú, pod pseudonymom a vašu e-mailovú adresu a IP adresu odovzdávame a šifrujeme pomocou hash spoločnosti Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Pseudonymizovaná hash hodnota e-mailovej adresy sa použije na zohľadnenie prípadných námietok voči reklame spoločnosti Sovendus (čl. 21 ods. 3, čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR). IP adresu používa spoločnosť Sovendus výlučne na účely zabezpečenia údajov a po siedmich dňoch sa spravidla stáva anonymnou (čl. 6 ods. 1 GDPR). Na účely fakturácie dodatočne zasielame spoločnosti Sovendus pseudonymizované číslo objednávky, hodnotu objednávky s menou, ID relácie, kód kupónu a časové údaje (článok 6 ods. 1 GDPR). Ak máte záujem o ponuku poukážok od spoločnosti Sovendus, nie je námietka proti reklame na vašu e-mailovú adresu a kliknete na zobrazený banner s poukážkou, len v tomto prípade postúpime vašu adresu, meno a e-mailovú adresu spoločnosti Sovendus na prípravu poukážky v kóde (čl. 6 ods. 1 písm. b), f) GDPR).

Ďalšie informácie o spracovaní vašich údajov spoločnosťou Sovendus nájdete v online usmerneniach o ochrane osobných údajov na adrese www.sovendus.de/datenschutz.


17. Mandrill

Systémové e-maily a inú internetovú komunikáciu zasielanú prostredníctvom služby "Mandrill", platformy "MailChimp", prevádzkuje spoločnosť Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

Ďalšie informácie o zabezpečení a ochrane osobných údajov spoločnosti Mandrill nájdete na adrese: https://mailchimp.com/legal/privacy


18. MailChimp

Firemný newsletter sa zasiela prostredníctvom aplikácie "MailChimp", ktorú prevádzkuje spoločnosť Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

E-mailové adresy našich príjemcov, ako aj ďalšie údaje uvedené v tomto oznámení, sú uložené na serveroch spoločnosti MailChimp, ktoré sa nachádzajú v Spojených štátoch. MailChimp používa tieto informácie na odosielanie a vyhodnocovanie zasielaných správ v mene spoločnosti AL-KO. MailChimp môže takto získané údaje použiť na optimalizáciu a zlepšenie ponúkaných služieb, napr. na technickú optimalizáciu aplikácie alebo na analytické účely. MailChimp nijakým spôsobom nepoužíva údaje príjemcov komunikácie, nemá prístup k zašifrovanému obsahu komunikácie a nesleduje prenos tejto komunikácie tretím stranám.

Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti MailChimp nájdete na adrese: https://mailchimp.com/legal/privacy

Štatistické prieskumy a analýzy:

Firemné informačné bulletiny obsahujú "webový maják", čo je jednopixelový súbor, ktorý sa aktivuje otvorením informačného bulletinu. Pomocou tohto nástroja je možné získať technické informácie o webovom prehliadači, operačnom systéme, čase načítania, čase otvorenia a IP adrese zariadenia. Tieto informácie sa môžu použiť na zlepšenie služieb na základe získaných technických údajov alebo na definovanie cieľových skupín a ich vzorcov správania pri čítaní firemného bulletinu.

Analytické nástroje MailChimpu pomáhajú pri zostavovaní štatistických prehľadov, ktoré obsahujú informácie o tom, či bola komunikácia otvorená, kedy bola otvorená a na ktoré odkazy používateľ klikol. Z technických dôvodov môžu byť tieto informácie priradené príjemcom firemného informačného bulletinu. Súkromie používateľa je pre nás vždy prvoradé, preto takto získané informácie nepersonalizujeme ani nepoužívame na iné účely. Štatistické údaje sa používajú len na to, aby sme lepšie pochopili čitateľské návyky našich používateľov a prispôsobili im obsah firemného bulletinu alebo adresovali iný obsah podľa záujmov používateľa.


19. The Trade Desk

Používame platformu na strane dopytu ("DSP" alebo "platforma"), ktorú ponúka spoločnosť The Trade Desk. Táto technológia nám umožňuje spravovať digitálne reklamné kampane v mnohých kanáloch, ako sú webové stránky, aplikácie, audio, inteligentné televízory a iné videá. Túto technológiu používame výlučne na našich webových stránkach a v systéme nášho online obchodu.

Pomocou tejto technológie zaznamenávame, či sú zobrazené reklamy relevantné. Meriame tiež účinnosť našich marketingových aktivít. Platforma využíva údaje na mapovanie zariadení, ktoré by mohli byť navzájom prepojené, a teda používané tou istou osobou alebo osobami v tej istej domácnosti. To pomáha inzerentom lepšie zacieliť a vyhodnotiť svoje kampane a obmedziť počet zobrazení reklamy tou istou osobou alebo osobami v domácnosti.

Na tento účel sa prostredníctvom nášho systému po vašom súhlase aktivujú sledovacie pixely, ktoré nám umožňujú zaznamenávať vaše aktivity na našej webovej lokalite a v našom online obchode. Právnym základom pre túto činnosť spracovania je článok 5 ods. 1 písm. a) GDPR. Údaje sa spracúvajú pseudonymizovane. S poskytovateľom služieb sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok.

Zodpovedný orgán: The UK Trade Desk Ltd. 10th Floor, 1 Bartholomew Close London EC1A 7BL United Kingdom, Privacy | The Trade Desk

Aktualizované 25.3.2024


Chcete cookies?

Spoločnosť AL-KO Geräte GmbH a jej partneri potrebujú Váš súhlas (kliknutím na "Súhlasím") pre použitia jednotlivých dát, aby bolo možné ukladať a / alebo načítať informácie v zariadení (IP adresa, ID používateľa, informácie o prehliadači). Dáta sa používajú pre personalizované reklamy a obsah, meranie reklám a obsahu a na získanie vedomostí o cieľových skupinách a vývoji produktov. Viac informácií o súhlase a možnostiach nastavenia nájdete kedykoľvek tu. Kliknutím na "Odmietnuť cookies" môžete svoj súhlas kedykoľvek odmietnuť.

Použitie dát

AL-KO Geräte GmbH spolupracuje s partnermi, ktorí tiež spracovávajú dáta získané z Vášho zariadenia (sledovacie dáta) na ich vlastné účely (napr. Vytváranie profilov) / na účely tretích strán. Na tomto pozadí si vyžaduje súhlas nielen zber údajov o sledovaní, ale aj ich ďalšie spracovanie týmito poskytovateľmi. Údaje o sledovaní sa zhromažďujú, len keď kliknete na tlačidlo "Súhlasím" uvedené v banneru. Partnermi sú nasledujúce spoločnosti: Facebook Ireland Limited, Google Inc., Microsoft Ireland Operations Limited, Outbrain Inc., Criteo SA, The Rocket Science Group LLC, AWIN AG, solu GmbH, ideálov internet GmbH, guenstiger.de GmbH.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov týmito partnermi nájdete v Zásady ochrany osobných údajov. Informácie sú tiež dostupné prostredníctvom odkazu v banneru.